My Profile

Close
Profile Details

Dịch vụ kế toán FDI cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật tại Việt Nam. Cùng với các điều kiện ràng buộc, sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp FDI cũng có thể khác. trái ngược dịch vụ kế toán trọn gói với các doanh nghiệp trong nước. Do đó, cần phải có dịch vụ kế toán cho công ty nước ngoài nắm rõ các quy định để thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về thuế và cung cấp các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược thuế và chiến lược kinh doanh.

Social Profiles
Account Details